Jiří Fingerjeho nejvýznamnější sochařská díla
aktuální k prosinci roku 2016
sochař Mgr. A. Jiří Finger
finger@sochari.com
+420 603 108 724

Gustav Fryštenský

Litovel, Opletalova 2, před sokolovnou, 2014 (bronz a hlinecká žula, výška 3,5 m)

Navrhnout a zrealizovat pom­ník takové osobnosti, jakou byl Gus­tav Frištenský, je pro sochaře velikým zá­vaz­kem a pro za­da­va­tele ojedinělým a nelehkým ú­ko­lem. Bron­zo­vá socha je nej­tr­van­liv­ěj­ším zpodobením o­so­by, jaké si lze představit a které má ambici na svém místě přetrvat celá sta­le­tí. Je to výzva, kterou je třeba oboustranně pojmout nejen od­po­vě­dně, ale i s pa­tři­čnou mírou velkorysosti.

Řešení se neobejde bez u­váž­li­vé­ho rozhodnutí, v jakém věku jeho dlouhé zápasnické dráhy podobu mistra za­chy­tit. Jednotlivé dis­ku­to­va­né mo­žno­sti je nutné pro je­jich odpovědné posouzení nej­pr­ve vhodným způsobem zobrazit nebo znázornit pomocí mo­de­lů. Teprve na jejich základě je možné sjednotit pohledy za­da­va­te­le a autora na řešení pro­ble­ma­tiky a zvolit op­ti­mální řešení. Řešení kom­po­zi­ce sochy se soklem i je­jich velikost by měla být pro­po­je­ná s okolním pro­stře­dím.

Pomník Franze Pawlu

Brno, Konečného náměstí, 2015 (nerezová ocel, výška 4,5 m)

Fontána v River City

Praha Karlín, 2002 (žula)

Vaňkovo náměstí

Brno, 2015 (beton)

Mikuláš

Nový Jičín, náměstí, 2008 (bronz)

Legionář

Křtiny, 2010 (pískovec)

Kašna v Kojetíně

Kojetín, 2015 (bronz, pískovec)